Säännöt

 

Sassi -sukuyhdistys ry:n säännöt

Vahvistettu 24.11.1994, muutettu 29.4.2001, muutettu 22.8.2020

 

1§
Yhdistyksen nimi on Sassi-sukuyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.2§ 

Yhdistyksen tehtävänä on Sassi - suvun yhteenliittymänä:

 • koota piiriinsä isän ja äidinpuolelta Sassi -sukuun kuuluvat tai avioliiton kautta siihen liittyneet henkilöt. 
 • pyrkiä selvittämään suvun vaiheet ja historia. 
 • kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta. 
 • harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös tutkia ja selvittää muualle Suomeen ennen 1939-1944 sotia sijoittuneiden Sassi-nimisten henkilöiden ja heidän jälkeläistensä lähtökohtia, asuinpaikkoja sekä henkilö- ja sukuhistoriaa. Lisäksi yhdistys pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan selvittämään ja kartoittamaan Sassi-nimisten henkilöiden muissa Euroopan maissa sijaitsevia lähtökohtia, asuinpaikkoja, muuttoliikkeitä sekä henkilö- ja sukuhistoriaa.

 

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, retkiä ja muita samantapaisia sen toimintaan liittyviä tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä isän- tai äidinpuolelta Sassin sukuun kuuluva – tai avioliiton kautta siihen liittynyt henkilö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäseniltä perittävästä liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhdistyksessä voi olla kannatusjäsen, joka voi olla sukuun kuulumaton henkilö sekä
kunniajäsen, jonka hallitus voi nimittää jäsenen huomattavasta työpanoksesta yhdistyksen
toiminnassa. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, neljä-kymmenen (4-10) varsinaista jäsentä ja kolme-viisi (3-5) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallituksella viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

9§ 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan  tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kunkin tilikauden tilejä.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä elokuun loppuun mennessä. Vuosikokous voidaan järjestää etäkokouksena, jolloin jäsenet voivat osallistua kokoukseen ja äänestää videoyhteydellä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

11§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.